Blog

Aktualności

ogólnopolski konkurs plastyczny „Zdrowa planeta = zdrowy przedszkolak”

14 marca 2019, Autor: jolanta

Przedszkole Nr 42 Sióstr Urszulanek UR w Krakowie  zaprasza dzieci
w wieku 3 – 6 do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

„Zdrowa planeta = zdrowy przedszkolak”

Cele konkursu:

 • propagowanie postaw i zachowań ekologicznych
 • promowanie akcji ekologicznych i zdrowego trybu życia
 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska
 • uświadamianie zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacji
 • zrozumienie zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem działań człowieka

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizator:

Przedszkole Nr 42 Sióstr Urszulanek UR

 1. Starowiślna 3
  31 – 038 Kraków
  tel. 12 422 12 70

e – mail: przedszkole@przedszkole42.krakow.pl

 

 1. Adresaci konkursu: dzieci w wieku 3 – 6
 2. Warunki uczestnictwa: zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej związanej z tematem konkursu
 3. Technika: dowolna, format prac A4 lub A3, praca płaska
 4. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, walory artystyczne, oryginalność, samodzielność wykonania, zgodność z Regulaminem
 5. Koordynatorzy konkursu: Anna Leżanka. Halina Łaciak
 6. Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę przyklejoną z tyłu pracy

 

Metryczka pracy konkursowej do skopiowania

Tytuł pracy  
Imię i nazwisko dziecka, wiek  
Nazwa i adres placówki  
Telefon kontaktowy,

e- mail placówki

 
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego  

 

 1. Do pracy plastycznej Uczestnika należy dołączyć pisemną zgodę Rodzica/Opiekuna prawnego na udział Uczestnika w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Zdrowa planeta = zdrowy przedszkolak”. (zał. nr 1 do skopiowania znajduje się na końcu regulaminu konkursu)
 2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym, nieograniczonym terytorialnie udzieleniem Organizatorowi praw autorskich na wykorzystanie nadesłanych prac we wszystkich czynnościach związanych wyłącznie z konkursem.
 3. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z konkursem, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 4. Prace plastyczne nie będą zwracane Autorom i przechodzą na własność Organizatora.
 5. Organizator nie odpowiada za zniszczenie pracy powstałe w czasie transportu.
 6.  Termin nadsyłania/ składania prac: do 15.04.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Przedszkole Nr 42 Sióstr Urszulanek UR
ul. Starowiślna 3
31 – 038 Kraków

Z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Zdrowa planeta = zdrowy przedszkolak”

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.04.2019 r.
 2. Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez Organizatora.
 3. Jury przyzna trzy miejsca I, II i III w dwóch kategoriach wiekowych: 3 i 4 latki oraz 5 i 6 latki. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą. Pozostali Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy podziękowania za udział w konkursie.
 4. Lista nagrodzonych osób zostanie podana na stronie internetowej Przedszkola nr 42 Sióstr Urszulanek w Krakowie https://przedszkole42.krakow.pl.

Załącznik nr 1

 

Formularz dotyczący wyrażenia zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zdrowa planeta = zdrowy przedszkolak „.

 

 

Ja, niżej podpisana/y (proszę podać imię i nazwisko)…………………………………… …………….……………………………………………………………………………………..

akceptuję warunki Regulaminu Konkursu i wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun prawny dziecka na:

1) udział dziecka (proszę podać imię i nazwisko dziecka)………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zdrowa planeta = zdrowy przedszkolak „.

 

2) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego podopiecznego (autora pracy) w zakresie: imienia oraz nazwiska w związku z udziałem Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zdrowa planeta = zdrowy przedszkolak” we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.

 

3) późniejszą publikację i/lub prezentację pracy uczestnika Konkursu (dziecka) oraz jej przetwarzanie w celach informacyjno – promocyjnych.

 

 

………………………………                   ………………………………………………..

Miejscowość, data                                 czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego,

którego dane dotyczą

©2018 Przedszkole42. Wszelkie prawa zastrzeżone.