Rodzice

Nasze urszulańskie wychowanie

       

        Podstawowym zadaniem programu wychowawczego naszego Przedszkola jest realizacja zamierzeń zawartych w  słowach „Weź to dziecko i wychowaj („wykarm”) dla Mnie” (por. Wj 2,9).  Celem urszulańskiego wychowania jest troska o dziecko, o rozwój jego osobowości we wszystkich sferach, ze szczególnym ukierunkowaniem na duchową i religijną stronę jego życia. W związku z tym we wszystkich naszych działaniach podejmowanych na rzecz dziecka kierujemy się wskazaniami wychowawczymi św. Anieli Merici, które nie tylko oparte są na wartościach ewangelicznych, ale również w wyjątkowy sposób korelują z prawami dziecka ujętymi w Konwencji Praw Dziecka.

         Św. Aniela była świadoma, że proces kształtowania młodych charakterów zależy w dużej mierze od osobowości wychowawczyni, dlatego wielokrotnie powtarza, że powinna ona być wzorem i świadkiem wiary dla tych, których wychowuje. Podkreśla też konieczność formacji permanentnej samej wychowawczyni. Ponadto w naszych działaniach dążymy do jedności wewnątrz zespołu pedagogicznego oraz staramy się o bliską współpracę z rodzicami zmierzającą do uzgodnienia oddziaływań wychowawczych, które są fundamentem kształtowania osobowości dziecka i chrześcijańskiego odbioru otaczającej je rzeczywistości.

         Wprowadzając dzieci w świat wartości chrześcijańskich zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie w nich postawy miłości Boga i bliźniego. Staramy się, by każde dziecko mogło doświadczyć tej prawdy, że jest chciane, kochane, akceptowane w swej niepowtarzalności i bezpieczne. Jednocześnie uczymy je otwarcia na drugiego człowieka, który ma takie same prawa i tak jak ono godny jest szacunku niezależnie od tego, kim jest i jaką pełni funkcję.

         Wychowanie dziecka odbywa się przede wszystkim w sytuacjach codziennych, dlatego nasze założenia wychowawcze chcemy realizować w sposób naturalny i bliski dziecku. Program zawiera m.in. prawa i obowiązki dziecka dostosowane do wieku przedszkolnego, które urzeczywistniane są we wszystkich aspektach działalności dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

 

 

©2018 Przedszkole42. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content