Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Przedszkola nr 42
Sióstr Urszulanek UR w Krakowie

 „Weź to dziecko i wychowaj je dla Mnie…” (por. Wj 2,9)

 

         Jesteśmy katolickim Przedszkolem publicznym, dostępnym dla wszystkich dzieci. Jesteśmy placówką otwartą dla rodziców – każdy rodzic ma dostęp do sali dziecka niemal w każdej porze dnia, co znacząco sprzyja budowaniu konstruktywnej współpracy nauczycieli z rodzicami w  atmosferze wzajemnego zaufania, szczerości i życzliwości.

         Szczególnie dbamy o to, by w przedszkolu panowała  atmosfera przyjazna dzieciom i  rodzicom. Pragniemy, by każde dziecko czuło się kochane, akceptowane i bezpieczne. W wychowaniu opieramy się na założeniach wychowawczych założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek św. Anieli Merici. Zgodnie z myślą pedagogiczną św. Anieli w relacji do wychowanków kierujemy się postawą macierzyńskiej miłości, szacunku, życzliwości, łagodności, troski i indywidualnego podejścia oraz stawiania wymagań i konsekwencji.  Zapewniamy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju zgodnie z ich potrzebami i indywidualnymi możliwościami. Nasze działania wobec dzieci zmierzają do zainteresowania ich otaczającym światem i szukaniem nowych doświadczeń, wyposażeniem dzieci w umiejętność wykorzystywania zdobytych kompetencji w rozwiązywaniu i przezwyciężaniu napotykanych trudności, umiejętność twórczego myślenia i działania oraz dobrego przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

  Wspieramy dzieci o szczególnych uzdolnieniach oraz pomagamy pokonywać dzieciom  ewentualne trudności w ich rozwoju. W trosce o zapewnienie dzieciom możliwości optymalnego  rozwoju ściśle współpracujemy na terenie przedszkola ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem i logopedą z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Spółdzielców 5. Specjalistki są otwarte na współpracę z rodzicami poprzez konsultacje na terenie przedszkola lub w Poradni.

         Szczególnie ważna jest dla nas formacja duchowa dzieci. Wprowadzamy dzieci w świat wartości chrześcijańskich, ucząc je prawdziwej miłości Boga i drugiego człowieka. Chcemy, żeby nasi wychowankowie znali Pana Boga, byli przekonani, że Bóg ich kocha i jest ich najlepszym Przyjacielem oraz by potrafili postępować według słów Pana Jezusa: „Cokolwiek chcecie żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie”. Dzieci w naszym przedszkolu poznają proste modlitwy, uczestniczą w Katechezach, we Mszach św. organizowanych dla dzieci oraz wspólnych z rodzicami w kaplicy  Sióstr w Klasztorze, uczestniczą w rekolekcjach na terenie przedszkola, biorą udział w pielgrzymkach do Sanktuariów, uczą się pieśni i piosenek religijnych.

         Zależy nam także na kształtowaniu u dzieci tożsamości narodowej oraz poczucia dumy z bycia Polakiem. W związku z tym akcentujemy w przedszkolu uroczystości narodowe, organizując apele patriotyczne, zapraszając ciekawe osoby czy odwiedzając z dziećmi miejsca pamięci narodowej.

         Duże znaczenia ma dla nas poszanowanie praw dziecka zgodnie z Konwencją Praw Dziecka oraz uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków. 

         We współpracy z rodzicami dążymy do ujednolicenia frontu wychowania dzieci w domu i w przedszkolu. Angażujemy rodziców w życie przedszkola, organizujemy okolicznościowe spotkania z rodzinami przy okazji Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki. Pomaga to zacieśnić nam współpracę i głębiej poznać środowisko wychowanków.

         W pracy wychowawczo – dydaktycznej wykorzystujemy programy wychowania przedszkolnego zgodne z  Podstawą Programową oraz Program Wychowawczy opracowany przez Radę Pedagogiczną na podstawie myśli pedagogicznej św. Anieli Merici. Stosujemy w pracy  z dziećmi metody aktywne zapewniające dzieciom samodzielne odkrywanie otaczającego świata oraz rozwijanie twórczej aktywności w myśleniu i działaniu.

         Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym. Nasze dzieci wychodzą do krakowskich muzeów na wystawy i warsztaty tematyczne, oglądają przedstawienia w krakowskich teatrach, uczestniczą w koncertach muzycznych dla dzieci w Filharmonii Krakowskiej, wychodzą do instytucji użyteczności publicznej tj.: Straż Pożarna, Poczta Polska czy Biblioteka Miejska. Dzieci z najstarszych grup wychodzą także na spotkania okolicznościowe z pensjonariuszkami Domu Pomocy Społecznej.

         Cały personel przedszkola współpracuje ze sobą w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb dzieci i  optymalnego zaopiekowania się dziećmi powierzonymi nam przez rodziców. Wszyscy pracownicy przedszkola są otwarci na siebie i na rodziców  oraz dostrzegają potrzeby innych.

Nauczyciele w trosce o wysoką jakość pracy przedszkola nieustannie się dokształcają i doskonalą. Starają się także być świadkami wiary, co nie pozostaje bez wpływu na duchową formację wychowanków.

Nasze przedszkole jest przystosowane do bezpiecznego pobytu dziecka. Pomieszczenia przedszkola są odpowiednio wyposażone do potrzeb dzieci. Posiadamy bogatą bazę dydaktyczną, która podnosi jakość  oferowanych dzieciom zajęć i zabaw. Plac zabaw jest bezpieczny, bardzo dobrze wyposażony i atrakcyjny dla dzieci co sprzyja radosnej zabawie i ich rozwojowi fizycznemu.

 

©2018 Przedszkole42. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content