Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu
Nr 42 Sióstr Urszulanek UR w Krakowie

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Nr 42 Sióstr Urszulanek UR z siedzibą w Krakowie, ul. Starowiślna 3, 31 – 038 Kraków tel. (12) 422 12 70 ; email: przedszkole@przedszkole42.krakow.pl

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna: Pani/Pana dane osobowe powierzone przez Panią/Pana Administratorowi danych  będą przetwarzane w celu  realizacji zadań statutowych Przedszkola i realizacji Prawa Oświatowego na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Kategoria danych osobowych: Administrator posiada Pani/Pana dane osobowe powierzone przez Pana/Panią – w przypadku rodziców/opiekunów prawnych dzieci: nr PESEL dziecka, imię i nazwisko dziecka, wizerunek dziecka, datę i miejsce urodzenia dziecka, adres zameldowania i zamieszkania dziecka, stan zdrowia dziecka, poziom rozwoju dziecka; imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, miejsce zameldowania i zamieszkania, wizerunek rodzica/opiekuna prawnego, miejsce pracy i stanowisko, numer telefonu, email; w przypadku osób upoważnionych przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka z przedszkola: imię i nazwisko, nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości, stopień pokrewieństwa; w przypadku osób trzecich współpracujących z przedszkolem : imię i nazwisko, wizerunek, zawód.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami Prawa Oświatowego.

Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 53103 00, fax. 22 53103 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

 Źródło pochodzenia danych osobowych: Administrator Pani/Pana dane otrzymał od Pani/Pana oraz od rodziców wychowanków.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

                                                                                  

©2018 Przedszkole42. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content